Buddhas, Bodhisattvas,
Dharma Protectors,
& the Four Heavenly Kings:

BUDDHAS:

Shakyamuni Buddha

Amitabha Buddha

Medicine Master Buddha

BODHISATTVAS:

Manjushri Bodhisattva

Gwan Shr Yin Bodhisattva

Universal Worthy Bodhisattva

Earth Store Bodhisattva

Great Strength Bodhisattva

Maitreya Bodhisattva

DHARMA PROTECTORS:

Wei Tuo Bodhisattva

Chye Lan Bodhisattva

Four Heavenly Kings

 

return to top